ИННОВАЦИЙН ТӨСӨЛ

Энэ журмаар инновацийн төслийг хүлээн авах, үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргах, мэдээллийн санд бүртгэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна. 

https://www.legalinfo.mn/annex...

.