НОРМ, СТАНДАРТ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 235 тоот тушаал, уг тушаалаар баталсан “Дээд боловролын сургалтын байгууллагад бэлтгэх ерөнхий мэргэжлийн чиглэл, индекс” 


БСШУС-ын “Стандартын загвар батлах тухай”  2002 оны 12 дугаар сарын 31-ий 390 тоот тушаалаар баталсан  “Бакалаврын боловсролын стандартын үлгэрчилсэн загвар” болон “Стандартын загварт өөрчлөлт оруулах тухай” БСШУС-ын 2006 оны 12 дугаар сарын 9-ний 481 тоот тушаал

БСШУС-ын 2005 оны 422 тоот тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”, БСШУС-ын “Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 2006 оны 483 тоот тушаал

БСШУС-ын “Журам шинэчлэн батлах тухай” 2010 оны 26  тоот тушаал, уг тушаалаар баталсан “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам”

БСШУС-ын “Дүрэм, журам батлах тухай” 2007 оны 187 тоот тушаал, уг тушаалаар баталсан “Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам”

Гэгээрлийн сайдын 1998 оны 255 дугаар тушаалын 2-р хавсралт, “Сургалтын баримт бичиг боловсруулахад баримтлах  журам”

.