ОРШИН СУУХ БОЛОН ВИЗНИЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Гадаад багшийн зөвшөөрөл  /Оршин суух зөвшөөрөл, Визний зөвшөөрөл/

Гадаадаас ирсэн оюутанд  /Оршин суух зөвшөөрөл, Визний зөвшөөрөл/

.