СОЁЛ УРЛАГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН

Соёл урлаг хөгжүүлэх сан нь УИХ-н 2014 оны 70-р тогтоол, Засгийн газрын 2015 оны 55 дугаар тогтоолоор татан буугдсан болно.

.