НОРМ, НОРМАТИВ, СТАНДАРТ

 СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ, БАГА, СУУРЬ БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СТАНДАРТУУД
  1. А.Боловсролын түвшний  стандарт:
1. Сургуулийн өмнөх боловсролын стандарт
2. Бага боловсролын стандарт
3. Суурь боловсролын стандарт
4. Бүрэн дунд боловсролын стандарт
Б.  Боловсролын агуулгын чиглэлийн стандарт:
5.
Монгол хэл, уран зохиолын боловсролын стандарт
6. Математикийн боловсролын стандарт
7.
Мэдээлэл зүйн боловсролын стандарт
8. Физикийн боловсролын стандарт
9.
Химийн боловсролын стандарт
10.
Биологийн боловсролын стандарт
11. Газар зүйн боловсролын стандарт
12.
Байгалийн шинжлэлийн боловсролын стандарт
13.
Гадаад хэлний боловсролын стандарт
14. Нийгмийн ухааны боловсролын стандарт
15.
Дүрслэх урлагийн   боловсролын стандарт
16.
Зураг төслийн  боловсролын стандарт
17. Технологийн боловсролын стандарт
18. Биеийн тамирын боловсролын стандарт
19. Эрүүл мэндийн боловсролын стандарт
20. Хөгжмийн боловсролын стандарт

Дээрхи мэдээллийг зөвхөн "Стандартчилал, хэмжил зүйн үндэсний төв"-өөс бүрэн эхээр авах боломжтой.

-000-

.