ХУВИЙН ХЭРЭГ, БАГШИЙН ЖУРНАЛ ХЭРХЭН АВАХ ВЭ?

  • Хувийн хэрэг 

           БСШУЯ, Төрийн захиргаа удирдлагын газар, Б.Батбаяр мэргэжилтэнээс дараах тарифийн дагуу авна.  /Шинэ ногоон хувийн хэрэг- 1200, Хуучин цагаан хувийн хэрэг-1000/

  • Багшийн журнал 

           БСШУЯ, Суурь, бүрэн дунд боловсролын хэлтэст албан бичгээр хандан захиалж авна.

.