12 ЖИЛИЙН ТОГТОЛЦООНД ШИЛЖИХ ГРАФИК

  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны  405 дугаар тушаалын хавсралт

  ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ  12 ЖИЛИЙН ТОГТОЛЦООНД  ШИЛЖҮҮЛЭХ ГРАФИК

Тайлбар: 

     1. 2008-2009 оны хичээлийн жилд  5 дугаар анги төгсөгчдийг 12 жилийн сургуулийн 7 дугаар ангид дэвшүүлж шилжилтийн хөтөлбөрөөр хичээллүүлэх замаар 5 жилд багтаан бүх ангийн шилжилтийг дуусгана. 2008-2009 оны хичээлийн жилд 6 буюу  түүнээс дээш ангийн сурагчид шилжилтэд  хамрагдалгүйгээр 11 жилээр суралцаж төгсөнө. 12 жилийн сургуулийн анхны төгсөлт  2014-2015 онд болно. 

      2. Шилжилтийн үед сургууульд элсэх,төгсөх үйл явц тасралтгүй явагдана.

.