Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сургаж, хүмүүжүүлэх багш нарыг ОХУ-д бэлтгэнэ

.