Үер усны болон болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлье

.