ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Дээд боловсролын салбарын 2015-2016 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээллийн үзүүлэлтүүд:

  1.    Үндсэн үзүүлэлт     
  2.    Сургуулийн тоо, байршил    
  1.    Суралцагчид-Улсын дүн  
  2.    Суралцагчид-Өмчийн хэлбэрээр     
  3.    Суралцагчид, сургуулиар     
  4.    Суралцагчид, насны бүлгээр     
  5.    Дотуур байранд суугчдын тоо    
  6.    Ажиллагчид, өмчийн хэлбэрээр    
  7.    Удирдах ажилтан, багшийн тоо     
  8.    Мэргэжлийн чиглэл     
.