ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2012 ОНЫ ТӨСӨВ, СУРГАЛТЫН ОРЧНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

  1. СУРГАЛТЫН ОРЧИН /2012 он, үндсэн хөрөнгийн тоо, төрлөөр/
  2. СУРГАЛТЫН ОРЧИН (2012 он, сургалтын байгууллага, үндсэн хөрөнгийн тоо, төрлөөр)
  3. ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ (улсын нэгтгэл, 2012 оны санхүүгийн жилээр)
  4. ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ (сургуулийн өмчийн хэлбэр, 2012 оны санхүүгийн жилээр)

ТАТАХ

.