СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын 2015-2016 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ: Танилцуулга

  1. Сургуулийн өмнөх боловсролын нэгдсэн үзүүлэлт
  2. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, бүлэг, хүүдийн тоо/байршил, хэв шинж/
  3. Сургуулийн өмнөх боловсролын зарим тоон үзүүлэлт/бүлэг, хүүхдийн тоо, бүсээр/
  4. Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан хүүхдийн тоо/бүс, аймаг, нийслэлээр/
  5. Хүүхдийн цэцэрлэгийн тайлан /бүс, аймаг, нийслэлээр/
  6. Цэцэрлэгийн удирдах ажилтан, багш нарын тайлан(аймаг, нийслэлээр)
  7. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын бүлэг, хамрагдагчид, багш, ажиллагчдын тоо(аймаг, нийслэл, цэцэрлэгээр) 


  1. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын бүлэг, хамрагдагчид, багш, ажиллагчдын тоо(аймаг, нийслэл, цэцэрлэгээр) 

Сургуулийн өмнөх боловсролын нэгдсэн үзүүлэлт

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, бүлэг, хүүдийн тоо/байршил, хэв шинж/

Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан хүүхдийн тоо/бүс, аймаг, нийслэлээр/Хүүхдийн цэцэрлэгийн тайлан /бүс, аймаг, нийслэлээр/

Сургуулийн өмнөх боловсролын зарим тоон үзүүлэлт/бүлэг, хүүхдийн тоо, бүсээр/

Цэцэрлэгийн удирдах ажилтан, багш нарын тайлан(аймаг, нийслэлээр)

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын бүлэг, хамрагдагчид, багш, ажиллагчдын тоо(аймаг, нийслэл, цэцэрлэгээр) 

.