СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын 2013-2014 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ 

.