СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

1. Сургуулийн өмнөх боловсролын нэгдсэн үзүүлэлт       
2. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, бүлэг, хүүдийн тоо /байршил, хэв шинж/
3. Сургуулийн өмнөх боловсролын зарим тоон үзүүлэлт /бүлэг, хүүхдийн тоо, бүсээр/
4. Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан хүүхдийн тоо /бүс, аймаг, нийслэлээр/
5. Хүүхдийн цэцэрлэгийн тайлан /бүс, аймаг, нийслэлээр/
6. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын бүлэг, хамрагдагчид, багш, ажиллагчдын тоо /аймгаар/

ТАТАХ

.