2018 оны 2 дугаар сард иргэдээс Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яаманд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын үлдэгдэл Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо Тухайн хугацаанд ирсэн/шийдвэрлэсэн
ДББГ ЕББГ СӨББГ ШУТБГ СУБГ БТСБГ ТЗУГ ОУТХГХАГ СХОГ ХШҮДАГ
1 293 20 273 21/17 121/117 40/34 2-Feb 6-Sep 0/0 65/51 1-Apr 3-Sep 1-Feb


Шийдвэрлэгдсэн Судлагдаж байгаа
232 41+20
.