БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2013 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн танилцуулга


2013 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 

.