БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын 2012 оны төсвийн гүйцэтгэл:

Боловсрол, шинжлэх ухааны Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2012 оны санхүүгийн тайлангийн тодруулга, тэмдэглэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2012 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Боловсрол, шинжлэх ухааны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдлын тайлан


.