БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2011-2012 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Бага, дунд боловсролын салбарын 2011-2012 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ:

1.БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН НЭГДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

2.ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, БҮЛЭГ, СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО

3.ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАРИМ ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

4.ЕБС-Д ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧИД(аймаг, нийслэл, анги, хүйсээр)

5.ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШ, СУРАЛЦАГЧИД, БҮЛГИЙН ТОО (сургуулиар)

.