СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Сургуулийн өмнөх боловсролын газрын үйл ажиллагааны гол зорилт

Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хуулийн хэрэгжилтийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, хэрэгжилтэд шаардагдах журам, дүрэм болон эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, батлуулах, сургалтын агуулга, арга зүй, үнэлгээ, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг боловсронгуй болгох, салбарын салбарын удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулж, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх


Сургуулийн өмнөх боловсролын газрын
даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Ж.Мягмар


Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-Мэйл хаяг

1

Газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Ж.Мягмар

406

266752

jmyagmar@mecs.gov.mn

2

Сургуулийн өмнөх боловсролын агуулга, хөтөлбөр, чанарын үнэлгээний асуудал хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн

Ц.Сарантуяа

420

263284

sarantuya.ts@mecs.gov.mn

3

Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

420

263284

4

Сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдийн хөгжил, төлөвшил, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

Н.Оюунбат

420

263284

oyunbat@mecs.gov.mn

5

Сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмж, сургалтын орчны аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Дуламжав

420

263284

dulamjav@mecs.gov.mn

.