СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР

Албан тушаал

Нэр

Өрөөний дугаар

Утасны дугаар

И-Мэйл хаяг

1.

Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Ж.Мягмар

406

262424

Jmyagmar@mecs.gov.mn

2.

Тэгш хамран сургалт, үйлчилгээний хүртээмж, хэрэглэгдэхүүн, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Дуламжав

420

263284

Dulamjav@mecs.gov.mn

3.

Сургуулийн өмнөх боловсрол, хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

 

420

263284

 

4.

Сургуулийн өмнөх боловсролын агуулга, стандарт, хөтөлбөр, чанарын үнэлгээний бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Сарантуяа

420

263284

Sarantuya.ts@mecs.gov.mn

5.

Сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдийн хөгжил, төлөвшил, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

Н.Оюунбат

420

263284

Oyunbat@mecs.gov.mn         

 

.