СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ АНХ УДАА САЙЖРУУЛЛАА

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 2019 онд Болосвролын хүрээлэн, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, төв, орон нутгийн багш, судлаачдын оролцоотойгоор сургуулийн өмнөх, бага, дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрт сайжруулалт хийж, 2019-2020 оны хичээлийн жилд “Сайжруулсан сургалтын хөтөлбөр”-өөр хичээллэж байна. Бага боловсролд агуулга 35.5 хувиар, суурь боловсролын агуулга 8.7 хувь, бүрэн дунд боловсролын агуулга 9.2 хувиар тус тус буурсан. 

.