ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУД ХОЁР ЭЭЛЖИД ШИЛЖЛЭЭ

Боловсролын үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй, амьдралд нийцтэй болгож, хүүхэд суралцах, багш ажиллах, гэр бүл эцэг, эхчүүдийн хүлээлтэд нийцсэн орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн Засгийн газрын бодлого бодит биелэлээ олж, 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан зорилтууд амжилттай хэрэгжиж байна.

2020 онд 3 ээлжээр хичээллэж байгаа ерөнхий боловсролын сургуульгүй боллоо. 

.