Румын, Болгар, Вьетнам, Лаос, Казахстан Улсын Засгийн газрын 2020/2021 оны тэтгэлэгт хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтын дүн

Румын, Болгар, Вьетнам, Лаос, Казахстан Улсын Засгийн газрын 2020/2021 оны тэтгэлэгт хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн иргэдийн жагсаалт

20202101

Тэнцсэн

20202102

Нөөц

20202103

Тэнцсэн

20202104

Тэнцсэн

20202105

Нөөц

20202106

Тэнцсэн

20202107

Тэнцсэн

20202108

Тэнцсэн

20202109

Тэнцсэн

20202110

Тэнцсэн

20202111

Тэнцсэн

20202112

Тэнцээгүй

20202113

Тэнцсэн

20202114

Тэнцээгүй

20202115

Тэнцсэн

20202116

Тэнцсэн

20202117

Тэнцсэн

20202118

Тэнцсэн

20202119

Тэнцсэн

20202120

Тэнцсэн

20202121

Тэнцсэн

20202122

Тэнцсэн

20202123

Тэнцсэн

20202124

Тэнцсэн

20202125

Тэнцсэн

20202126

Тэнцсэн

20202127

Тэнцсэн

20202128

Тэнцээгүй

20202129

Тэнцсэн

20202130

Тэнцсэн

20202131

Тэнцсэн

20202132

Тэнцээгүй

20202133

Тэнцсэн

20202134

Тэнцсэн

20202135

Тэнцээгүй

20202136

Тэнцсэн

20202137

Тэнцсэн

.