ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН 2019 ОНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
.