​СУРАГЧ БҮРИЙГ СУРАХ БИЧИГТЭЙ БОЛГОЛОО


2019-2020 оны хичээлийн жилээс эхлэн зах зээл дээр сурах бичиг худалдаалагдаагүй, бүх сурах бичиг сургуулийн номын сангаар дамжин сурагчдын гар дээр хүрлээ. 

Бага ангийн сурагчид 100 хувь, дунд, ахлах ангийн сурагчдын 40 хувь нь үнэ төлбөргүй сурах бичиг ашиглаж байна. Харин дунд, ахлах ангийн үлдэх хэсэгт буюу 60 хувь нь сурах бичиг төлбөртэй ашиглуулах үйлчилгээнд хамрагдаж байна. Ийнхүү ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагчид сурах бичгээр 100 хувь хангагдав.

.