ДҮГНЭХ ЦАГ-3

Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн салбарт 2016-2020 онд хийж, хэрэгжүүлсэн ажлуудыг ДҮГНЭХ ЦАГ нэвтрүүлэг онцолж байна.

.