ДҮГНЭХ ЦАГ-1

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын салбарт 2016-2020 онд хийж, хэрэгжүүлсэн ажлуудыг ДҮГНЭХ ЦАГ нэвтрүүлэг онцолж байна.

.