"Хархорум" музейн захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

“ХАРХОРУМ” МУЗЕЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 

2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр 

Төрийн албаны тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1.11 дэх хэсэг, “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2.3-т заасны дагуу “Хархорум” музейн захирлыг сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. 

Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна. (Журмыг энд дарж үзнэ үү.)

Нэг. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэх иргэнд тавигдах болзол 

• Монгол Улсын иргэн байх; 

• Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй; 

• Сэтгэцийн өвчин, эмгэггүй; 

• Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан байх. 

Хоёр. Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлага /энд дарж зөвлөмжтэй танилцана уу/

Боловсрол Дээд боловсролтой, бакалавр түүнээс дээш зэрэгтэй байх 

Мэргэжил Түүхч, археологич, соёл судлаач, музей судлаач, урлаг судлаач, соёлын 

менежер Мэргэшил Соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалт, соёлын менежмент, удирдахуйн ухааны 

чиглэлээр мэргэшсэн байх Туршлага Боловсрол, соёл урлаг, шинжлэх ухааны салбарт 8-аас доошгүй жил 

ажилласан үүнээс мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх 

Ур чадвар 

Удирдан зохион байгуулах: 

• Ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг хариуцах; 

• Байгууллага, нэгж, хамт олныг удирдан зохион байгуулах; 

• Санхүүгийн болон хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх; 

• Бодлого, эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, хянах, нэгтгэн дүгнэх, тайлагнах чадвартай байх; 

Асуудал шийдвэрлэх: 

• Хуульд нийцсэн, оновчтой, үр дүнтэй, шийдвэр гаргах; 

• Шийдвэрийн үр дагаврыг урьдчилан тооцоолох; 

• Гаргасан шийдвэрийн үр дагаврыг хариуцах; 

• Маргаан, саналын зөрүүг эв зүйгээр шийдвэрлэх 

Манлайлах: 

• Шударга ёсыг сахих, ёс зүйгээр үлгэрлэх; 

• Бүтээлч, санаачилгатай, ажил хэрэгч байх; 

• Ажлын шинэ арга барилыг нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх; 

• Хувийн зохион байгуулалт сайтай; 

• Байгууллагын үйл ажиллагааны шинэтгэлийн үзэл санааг бусдад итгүүлэн ойлгуулах, үнэмшүүлэх; 

Багаар ажиллах: 

• Харилцааны ур чадвартай; 

• Зорилго, зорилтоо нийт албан хаагч нарт танилцуулах; 

• Мэдээллийг албан хаагч нарт тэгш хүргэх; 

• Албан хаагч бүрийн оролцоог жигд хангах; 

• Албан хаагч нарыг сэдэлжүүлэх, урам зориг өгөх; 

Бусад: 

• Гэнэтийн, онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед шуурхай арга хэмжээ авах; 

• Саналаа бичгээр илэрхийлэх чадвартай, төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн соёл эзэмшсэн; 

• Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллах; 

Давуу тал: 

• Гадаад аль нэг хэлээр мэдээлэл ашиглаx; Мэдээллийн технологийн сүүлийн үеийн программ хангамж, техникийг хэрэглэх чадвартай байх. 

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг 

• Төрийн албан хаагчийн анкет “А хэсэг” болон “Б хэсэг”; (анкетыг энд дарж татаж авна уу) 

• Шалгалтад бүртгүүлэхээр бичгээр гаргасан хүсэлт; 

• Иргэний үнэмлэхний хуулбар, эх хувийн хамт; 

• Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн хуулбар, эх хувийн хамт; /Хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах/ 

• Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн хуулбар, эх хувийн хамт; 

• Хөдөлмөрийн эсхүл Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, эх хувийн хамт; /албан тушаалын тодорхойлолтын туршлагын шаардлагад заасны дагуу багшаар болон удирдах албан тушаалд ажилласныг нотлох тушаал, шийдвэрийг холбогдох байгууллагаас хуулбарлан авч ирэх бөгөөд байгууллагын “Хуулбар үнэн” даруулж хавсаргах/ 

• Байгууллага хөгжүүлэх хөтөлбөр /10 хүртэлх хуудсанд багтаасан байх/ 

• “4 х 6”-гийн хэмжээний 1 хувь цээж зураг; 

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд холбогдох баримт; 

• Шалгалтын үйлчилгээний зардал. 

Дээр заасан баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн, зохих ёсоор бүрдүүлээгүй иргэнийг бүртгэхгүй. 

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг хүлээн авах ба бүртгэх 

Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт болон бүрдүүлсэн баримт бичгийг Засгийн газрын III байрны 215 тоот өрөөнд 2019 оны 12 дугаар сарын 19, 20-ны өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд комисс хүлээн авна. 

Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэх болзлыг хангаж, холбогдох баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлсэн албан хаагчийг бүртгэх тухай шийдвэрийг комисс хуралдаанаараа гаргах ба болзол хангаагүй бол энэ тухай шалтгааныг мэдэгдэнэ. 

Тав. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь 

2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр сонгон шалгаруулалтыг доорх агуулгын хүрээнд зохион байгуулна: (уншиж судлах эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.)

1. Оролцогчид албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж буй 

байдлын үнэлгээ; 2. Тухайн салбар, албан тушаалд хамаарах хууль, эрх зүйн мэдлэг; 3. Дүн шинжилгээ хийх чадвар; 4. Асуудал шийдвэрлэх чадвар; 5. Монгол хэлний бичгийн чадвар, хэрэглээний програм ашиглах чадвар; 6. Удирдан зохион байгуулах чадвар; 7. Манлайлах чадвар; 8. Багаар ажиллах чадвар. 

Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэн “Иргэний цахим үнэмлэх”-ээ үзүүлж шалгалтад орно. 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 

Холбоо барих утас: 51-267445 

.