ТЕНДЕРИЙН ДҮН

G9182-MON:“Баруун бүсийн сургуулийн бага ангийн сурагчдын дотуур байрын нөхцөлийг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд 2019 оны 6 сарын 26-ны өдөр зарласан GS07 дугаартай Увс аймгийн зорилтот 10 дотуур байранд хяналтын камер нийлүүлэх, суурилуулах худалдан авалтын шалгаруулалтын дүн:

Үнийн саналаа ирүүлсэн компаниуд

Ирүүлсэн үнийн санал

Үнэлгээ хийсэн үнийн дүн

Үнийн саналаас татгалзсан үндэслэл

Шалгарсан компаний нэр

1

“Тэргэл Тех” ХХК

185,070,915.50

185,069,506.5

1/ Санал болгосон үнийн санал харьцангуй өндөр

“Вата Монголиа” ХХК

2

“Ай Ти Эс ӨҮ” ХХК

174,147,800

174,147,800

1/ Санал болгосон бараанаас дотор камер 1 ширхэг, дүрс хадгалах төхөөрөмж /16 ch/-1ширхэг, хард диск /8 Тв/-1 ширхэг, свич /8 port poe/-2 ширхэг тус тус дутуу ирүүлсэн, 2/ Санал болгосон үнийн санал харьцангуй өндөр

3

“Вата Монголиа” ХХК

166,346,000

166,346,000

 

4

“Ай Ти Зон” ХХК

179,097,015.90

179,097,015.90

1/ Санал болгосон үнийн санал харьцангуй өндөр

5

“Смарт Технологи” ХХК

189,222,638

189,222,696.0

1/ Санал болгосон үнийн санал харьцангуй өндөр

6

“Пи Си маркет” ХХК

199,901,800

199,901,800

1/ Санал болгосон үнийн санал харьцангуй өндөр

7

“Гэрлээр тэтгэгч” ХХК

165,533,083

165,533,083

1/ Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан Голомт банкнаас  хугацаа хэтэрсэн зээлтэй  эсэх талаарх тодорхойлолтыг ирүүлээгүй; 2/ Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн 3-аас дээш жилийн туршлагатайг нотлох зорилгоор ашиглагч байгууллагаас тодорхойлолт ирүүлээгүй; 3/ Бараа нийлүүлэх нөхцөл ба шаардлагад дурьдсан нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн эсэх талаар мэдээлэл ирүүлээгүй; 4/ Тендерийн бичиг баримтын бүрдэл дутуу буюу Саналын маягт болон Бараа нийлүүлэх нөхцөл ба шаардлага маягтыг ирүүлээгүй. Үүнтэй холбоотойгоор санал болгосон нэгж үнийг тооцох боломжгүй;

 

 

 

G9182-MON: “Баруун бүсийн сургуулийн бага ангийн сурагчдын дотуур байрын нөхцөлийг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд

2019 оны 6 сарын 26-ны өдөр зарласан GS08 дугаартай Завхан, Говь-Алтай аймгийн зорилтот 10 дотуур байранд хяналтын камер нийлүүлэх, суурилуулах худалдан авалтын шалгаруулалтын дүн:

Үнийн саналаа ирүүлсэн компаниуд

Ирүүлсэн үнийн санал

Үнэлгээ хийсэн үнийн дүн

Үнийн саналаас татгалзсан үндэслэл

Шалгарсан компаний нэр

1

“Ай Ти Эс Өү” ХХК

197,147,800

197,147,800

1/ Бараа нийлүүлэх, суурилуулах хугацааны шаардлага хангаагүй, 2/ Санал болгосон үнийн санал харьцангуй өндөр

“Вата Монголиа” ХХК

2

“Тэргэл Тех” ХХК

181,123,395

181,123,395

1/ Санал болгосон бараанаас Хард диск /8TB/ 5 ширхэгийг дутуу ирүүлсэн, 2/ Бараа нийлүүлэх, суурилуулах хугацааны шаардлага хангаагүй, 3/ Санал болгосон үнийн санал харьцангуй өндөр

3

“Ай Ти Зон” ХХК

172,329,417.70

172,329,417.70

1/ Санал болгосон үнийн санал харьцангуй өндөр

4

“Смарт технологи” ХХК

189,422,536

189,422,536

1/ Бараа нийлүүлэх, суурилуулах хугацааны шаардлага хангаагүй, 2/ Санал болгосон үнийн санал харьцангуй өндөр

5

“Би Си Ти” ХХК

192,500,000

192,500,000

1/ Санал болгосон үнийн санал харьцангуй өндөр

6

“Оч Нет” ХХК

169,776,200

169,776,200

1/ Бараа нийлүүлэх нөхцөл ба шаардлагын маягтыг ирүүлээгүй, тухайн маягтад дурьдсан нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрөөгүй; 2/ Нийлүүлэгч нь бие даан суурилуулалтын ажлыг гүйцэтгэх талаар баталгаажуулсан албан бичиг ирүүлээгүй; 3/ Үнийн саналын хүчинтэй хугацааны талаар мэдээлэл ирүүлээгүй; 4/ Санал болгосон үнийн санал харьцангуй өндөр.

 

7

“Гэрлээр тэтгэгч” ХХК

168,703,007

168,703,007

1/ Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан Голомт банкнаас  хугацаа хэтэрсэн зээлтэй  эсэх талаарх тодорхойлолтыг ирүүлээгүй; 2/ Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн 3-аас дээш жилийн туршлагатайг нотлох зорилгоор ашиглагч байгууллагаас тодорхойлолт ирүүлээгүй; 3/ Бараа нийлүүлэх нөхцөл ба шаардлагад дурьдсан нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн эсэх талаар мэдээлэл ирүүлээгүй; 4/ Тендерийн бичиг баримтын бүрдэл дутуу буюу Саналын маягт болон Бараа нийлүүлэх нөхцөл ба шаардлага маягтыг ирүүлээгүй. Үүнтэй холбоотойгоор санал болгосон нэгж үнийг тооцох боломжгүй;

 

8

“ВертиксМон” ХХК

190,091,000

190,091,000

1/ Санал болгосон үнийн санал харьцангуй өндөр

9

“Пи Си Маркет” ХХК

173,964,400

173,964,400

1/ Бараа нийлүүлэх, суурилуулах хугацааны шаардлага хангаагүй, 2/ Санал болгосон үнийн санал харьцангуй өндөр

10

“Вата Монголиа” ХХК

162,249,000

162,249,000

 

 

.