БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ. БИЕИЙН ТАМИРЫН АРГА ЗҮЙЧИД МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД,  ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

БИЕИЙН ТАМИРЫН АРГА ЗҮЙЧИД МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭ

Г ОЛГОХ ЖУРАМ

.