БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨР

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын тушаал.  Дугаар A/149

.