СПОРТЫН ТӨРӨЛ, ЦОЛ, ЗЭРГИЙН НЭГДСЭН АНГИЛАЛ ТОГТООХ, ЦОЛ, ЗЭРЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ

Спортын төрөл, цол, зэргийн нэгдсэн ангилал тогтоох, цол, зэрэг олгох журам 

.