Төрөөс биеийн тамир, спортын талаар баримтлах бодлого батлах тухай

.