ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГ БҮРДҮҮЛЭХ, ТАМИРЧДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын тушаал. Дугаар A/131

.