УЛСЫН ТӨРӨЛЖСӨН ОЛИМПИАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЭГДСЭН ХУВААРЬ


 
Төрөл 
Даваа 
Зохион байгуулах газар 
 II Даваа III Даваа
 1  Математик

IY/17

IY/18

 Y/1-3  Улаанбаатар
 2  Монгол хэл бичиг
 IY/17  Y/2-3  Улаанбаатар
 3  Англи хэл  IY/18  Y/1-3
 Улаанбаатар
 4  Орос хэл
 IY/19  Y/8-9  Улаанбаатар
 5  Газар зүй
 IY/17  Y/1-3  Улаанбаатар
 6  Физик  IY/18  Y/8-11  Улаанбаатар ШУТИС
 7  Техник технологи
 IY/17  Y/8-10  Дархан-Уул
 8  Хими  IY/18  Y/7-10  Улаанбаатар
 9  Биологи  IY/19  Y/1-3  Улаанбаатар
 10  Мэдээлэл зүй  IY/19  Y8-9  Улаанбаатар
 11  Түүх-Нийгмийн ухаан  IY/19  Y/8-9  Улаанбаатар
 12  Сэтгэх чадвар
 IY/18  Y/1-3  Улаанбаатар

 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ

.