ЖУРАМ

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, ЗАРДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ, ТҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТАД САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Энэ журмаар шинжлэх ухаан, технологийн төслийн төсөвт өртөг, зардлыг тодорхойлох, хянах, төслийн санхүүжилтийн хэмжээг тогтоох,түүний зарцуулалтад хяналт тавихтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна. 1....

    • «
    • 1
    • »

1 to 2 from 2

.