ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН МОНГОЛ ХЭЛ, СОЁЛЫН СУРГАЛТЫН ЖИШИГ ХӨТӨЛБӨР

ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН МОНГОЛ ХЭЛ, СОЁЛЫН СУРГАЛТЫН ЖИШИГ ХӨТӨЛБӨР

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЛБАРААС ТУСГАХ ЗОРИЛТЫН САНАЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЛБАРААС ТУСГАХ ЗОРИЛТЫН САНАЛТа саналаа baljinnyam@mecs.gov.mn хаягаар илгээнэ үү.

СОЁЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГАД САНАЛАА ТУСГАНА УУ

1.Үзэл баримтлал 2.Соёлын тухай хууль3.Яамдуудын өгсөн саналуудТа саналаа oyunbat@mecs.gov.mn хаягаар илгээнэ үү.

САЛБАРЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ТАЛААР ХИЙГДЭЖ БУЙ ЗАРИМ АЖЛЫН ТАЛААР

"Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай" хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.5-д төрийн байгууллага нь шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийнталаарх мэдээллийг ...

31 to 34 from 34

.