ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Инновацийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Инновацийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАЖ АВАХ Санал авах хаяг: БСШУСЯ-ны Шинжлэх ухаан, техонлогийн бодлогын газрын инновацийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Намчинсүрэн -д гэж хаяглаж ирүүлэх, албан бичг...

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

ШУТТХуулийн урьдчилан тандах судалгааны тайлан ТАТАХ

Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журамд саналаа өгнө үү

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын … оны .... дүгээр сарын ...-ны өдрийн ....... тоот тушаалын хавсралт Төсөл МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХЭД БАРИМТЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1...

Докторын судалгааны ажил хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэмд саналаа өгнө үү

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2018 оны … сарын … өдрийн….. дугаар тушаалын хавсралт Төсөл ДОКТОРЫН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ХАМГААЛУУЛАХ 3ӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Монгол Улс...

Төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагад суурь санхүүжилт олгох журам

ТАТАХ Төсөл Засгийн газрын 2018 оны ....дугаар тогтоолын хавсралт ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГАД СУУРЬ САНХҮҮЖИЛТ ОЛГОХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Засгийн газры...

Төрөөс биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого

ТАТАЖ АВАХ Нэг. Нийтлэг үндэслэл Дэлхийн нийтэд хотжилт, техник, технологийн хөгжил хурдацтай хөгжин суурин иргэншил давамгайлах болж, хүн амын амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөн улс орнууд биеийн тамир, спортыг дэмжих замаар хүний дундаж...

Улсын хэмжээний спортын наадам зохион байгуулах журам

Төсөл Засгийн газрын 2018 оны ....дугаар тогтоолын хавсралт УЛСЫН ХЭМЖЭЭНИЙ СПОРТЫН НААДАМ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл: 1.1.Олон Улсын Олимпийн Хорооны ивээл дор зохион байгуулагддаг тив, дэлхийн наадмын мөчл...

Улсын захиалгаар түүхэн болон уран сайхны кино бүтээхэд төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам

Төсөл УЛСЫН ЗАХИАЛГААР ТҮҮХЭН БОЛОН УРАН САЙХНЫ КИНО БҮТЭЭХЭД ТӨРӨӨС САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Улсын захиалгаар бүтээх түүхэн болон уран сайхны кино бүтээхэд мэргэжлийн кино продак...

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх шалгуур, үйлчилгээнд зөвшөөрөл олгохболзол, үйлчилгээ эрхлэх иргэний бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, түүнд хяналт тавихад энэхүү ...

Нийт 18 мэдээний 1 - 10

.