Head of ministry

Үйлдвэрлэлийн хэлтэс

№ Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг 1. Даргын үүрэг гүйцэтгэгчС.Нансалмаа 516-9 318700 Nansalmaa@mecs.gov.mn 2. Улсын төсөв болон гадаадын зээ...

Хуулийн хэлтэс

№ Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг 1. Дарга2. Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын эрх зүйн зохицуулалт, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, нууцын асуудал хариуцсан мэрг...

Инновацийн хэлтэс

Инновацийн хэлтсийн үйл ажиллагааны гол зорилт Өндөр технологи, инновацийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хуулийн хэрэгжилтийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, хэрэгжилтэд шаардагдах журам, дүрэм, болон эрх зүйн баримт бичиг...

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

№ Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-Мэйл хаяг 1 Газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Энхжаргал ...

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР

№ Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг 1. Газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгчХ.Галсанхүү 413 323284 Galsankhuu@mecs.gov.mn 2. Нэгдсэн төсвийн ерөнхий ня...

Гадаад хамтын ажиллагааны газар

Гадаад хамтын ажиллагааны газрын үйл ажиллагааны гол зорилт Салбарын болон яамны гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр олон улсын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг уялдуулан зохицуулах олон улсын хурал, уулзалт...

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН БОДЛОГЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Биеийн тамир, спортын бодлогын зохицуулалтын газрынүйл ажиллагааны гол зорилтБиеийн тамир, спортын хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хуулийн хэрэгжилтийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, хэрэгжилтэд шаардагдах журам, дүрэм, болон эрх...

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР

Шинжлэх ухаан, технологийн газрын үйл ажиллагааны гол зорилт Шинжлэх ухааны бодлого, төлөвлөгөө, хуулийн хэрэгжилтийг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, хэрэгжилтэд шаардагдах журам, дүрэм болон эрх зүйн баримт бичиг боловсруул...

СОЁЛ, УРЛАГИЙН БОДЛОГЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Соёл урлагийн газрын үйл ажиллагааны гол зорилт Соёл урлагийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хуулийн хэрэгжилтийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, хэрэгжилтэд шаардагдах журам, дүрэм, болон эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах...

.