Дээд боловсрол

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

1.Үндсэн үзүүлэлт2.Сургуулийн тоо, байршил3.Суралцагчид-Улсын дүн4.Суралцагчид-Өмчийн хэлбэрээр5.Суралцагчид, сургуулиар6.Суралцагчид, насны бүлгээр7.Дотуур байранд суугчдын тоо8.Ажиллагчид, өмчийн хэлбэрээр9.Удирдах ажилтан, багшийн тоо...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

1.Үндсэн үзүүлэлт2.Сургуулийн тоо, байршил3.Суралцагчид-Улсын дүн4.Суралцагчид-Өмчийн хэлбэрээр5.Суралцагчид, сургуулиар6.Суралцагчид, насны бүлгээр7.Дотуур байранд суугчдын тоо8.Ажиллагчид, өмчийн хэлбэрээр9.Удирдах ажилтан, багшийн тоо...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Дээд боловсролын салбарын 2015-2016 оны хичээлийн жилийнстатистикийн мэдээллийн үзүүлэлтүүд:1.Үндсэн үзүүлэлт 2.Сургуулийн тоо, байршил 3.Суралцагчид-Улсын дүн 4.Суралцагчид-Өмчийн хэлбэрээр 5.Суралцагчид, сургуулиар 6.Суралцаг...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Дээд боловсролын салбарын 2012-2013 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээллийн үзүүлэлтүүд: Дээд боловсролын салбарын нэгдсэн үзүүлэлтИх, дээд сургууль, коллежийн тоо, байршилСУРАЛЦАГЧИД (улсын дүн)СУРАЛЦАГЧИД (өмчийн хэлбэрээр)СУРАЛЦ...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2012 ОНЫ ТӨСӨВ, СУРГАЛТЫН ОРЧНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГАЛТЫН ОРЧИН /2012 он, үндсэн хөрөнгийн тоо, төрлөөр/СУРГАЛТЫН ОРЧИН (2012 он, сургалтын байгууллага, үндсэн хөрөнгийн тоо, төрлөөр)ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ (улсын нэгтгэл, 2012 оны санхүүгийн жилээр)ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ (сургуу...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Танилцуулга2017-2018 оны хичээлийн жилийн статистик

    • «
    • 1
    • »

Нийт 7 мэдээний 1 - 7

.