Ерөнхий боловсрол

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Танилцуулга 2019-2020 оны хичээлийн жилийн статистик

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Танилцуулга 2018-2019 оны хичээлийн жилийн статистик

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Танилцуулга 2017-2018 оны хичээлийн жилийн статистик

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Бага, дунд боловсролын салбарын 2016-2017 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Бага, дунд боловсролын салбарын 2015-2016 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Бага, дунд боловсролын салбарын 2014-2015 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Бага, дунд боловсролын салбарын 2013-2014 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Бага, дунд боловсролын салбарын 2012-2013 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ: 1. Бага, дунд боловсролын салбарын нэгдсэн үзүүлэлт 2. Ерөнхий боловсролын сургууль, бүлэг, суралцагчдын тоо /байршил, хэв шинж/ 3. Ерөнхий боловсролын сур...

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2011-2012 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Бага, дунд боловсролын салбарын 2011-2012 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ:1.БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН НЭГДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ2.ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, БҮЛЭГ, СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО3.ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАРИМ ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ4....

    • «
    • 1
    • »

1 to 9 from 9

.