Statistics

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Бага, дунд боловсролын салбарын 2015-2016 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Бага, дунд боловсролын салбарын 2014-2015 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Бага, дунд боловсролын салбарын 2013-2014 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Бага, дунд боловсролын салбарын 2012-2013 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ: 1. Бага, дунд боловсролын салбарын нэгдсэн үзүүлэлт 2. Ерөнхий боловсролын сургууль, бүлэг, суралцагчдын тоо /байршил, хэв шинж/ 3. Ерөнхий боловсролын сур...

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2011-2012 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Бага, дунд боловсролын салбарын 2011-2012 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ:1.БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН НЭГДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ2.ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, БҮЛЭГ, СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО3.ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАРИМ ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ4....

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2011-2012 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

1.Сургуулийн өмнөх боловсролын нэгдсэн үзүүлэлт2.Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, бүлэг, хүүдийн тоо3.Сургуулийн өмнөх боловсролын зарим тоон үзүүлэлт4.Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан хүүхдийн тоо5.Хүүхдийн цэцэрлэгийн та...

21 to 26 from 26

.