Statistics

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Дээд боловсролын салбарын нэгдсэн үзүүлэлт Их, дээд сургууль, коллежийн тоо, байршил СУРАЛЦАГЧИД (улсын дүн) СУРАЛЦАГЧИД (өмчийн хэлбэрээр) СУРАЛЦАГЧИД (сургуулиар) СУРАЛЦАГЧИД (аймаг, нийслэлээр) СУРАЛЦАГЧДЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ(салбар...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2012 ОНЫ ТӨСӨВ, СУРГАЛТЫН ОРЧНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГАЛТЫН ОРЧИН /2012 он, үндсэн хөрөнгийн тоо, төрлөөр/СУРГАЛТЫН ОРЧИН (2012 он, сургалтын байгууллага, үндсэн хөрөнгийн тоо, төрлөөр)ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ (улсын нэгтгэл, 2012 оны санхүүгийн жилээр)ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ (сургуу...

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Танилцуулга 2017-2018 оны хичээлийн жилийн статистик

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Танилцуулга 2017-2018 оны хичээлийн жилийн статистик

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

сөб 2016 2017 оны статистик мэдээллийн товч танилцуулга from mecss сөб 2016 2017 оны статистик мэдээ нэгдсэн үзүүлэлт from mecss

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын 2015-2016 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ: Танилцуулга Сургуулийн өмнөх боловсролын нэгдсэн үзүүлэлтСургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, бүлэг, хүүдийн тоо/байршил, хэв шинж/Сургуулийн өм...

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

1.СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН НЭГДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ2.СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГА, БҮЛЭГ, ХҮҮХДИЙН ТОО /байршил, хэв шинжээр/3.СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ (бүлэг, хүүхдийн тоо, бүсээр)4.СУРГУ...

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын 2013-2014 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

1. Сургуулийн өмнөх боловсролын нэгдсэн үзүүлэлт2. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, бүлэг, хүүдийн тоо /байршил, хэв шинж/3. Сургуулийн өмнөх боловсролын зарим тоон үзүүлэлт /бүлэг, хүүхдийн тоо, бүсээр/4. Сургуулийн өмнөх болов...

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Бага, дунд боловсролын салбарын 2016-2017 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ

11 to 20 from 26

.