САРЫН ТАЙЛАН

2020 оны 2 дугаар сарын мэдээ

2 дугаар сарын мэдээ from Ministryof2

2020 оны 1 дүгээр сарын мэдээ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны 2020 оны 1дүгээр сарын мэдээ 2020 оны 1 дүгээр сарын мэдээ from Ministryof2

2017 ОНЫ 5 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны2017 оны 5дугаар сарын мэдээ

2017 ОНЫ 4 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны2017 оны 4дүгээр сарын мэдээ

2017 ОНЫ 3 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны2017 оны 3дугаар сарын мэдээ

2017 ОНЫ 2 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны2017 оны 2дугаар сарын мэдээ

2017 ОНЫ 1 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны2017 оны 1дүгээр сарын мэдээ

2016 ОНЫ 12 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны 2016 оны 12дугаар сарын мэдээ

2016 ОНЫ 11 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны 2016 оны 11дүгээр сарын мэдээ

2016 ОНЫ 10 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортыняамны үйл ажиллагааны 2016 оны 10дугаар сарын мэдээ

.