Reports

2020 оны 1 дүгээр сарын мэдээ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны 2020 оны 1дүгээр сарын мэдээ 2020 оны 1 дүгээр сарын мэдээ from Ministryof2

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД ТУСГАГДСАН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЛБАРЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛДТУСГАГДСАН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЛБАРЫН ЗОРИЛТЫНХЭРЭГЖИЛТИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГ...

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам /2019 оны жилийн эцсийн байдлаар/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХАРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам /2019 оны жилийн эцсий...

ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2014

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан

ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2013

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан

ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2012

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 2012 оны үйл ажиллагааны тайлан

2017 ОНЫ 5 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны2017 оны 5дугаар сарын мэдээ

2017 ОНЫ 4 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны2017 оны 4дүгээр сарын мэдээ

2017 ОНЫ 3 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны2017 оны 3дугаар сарын мэдээ

2017 ОНЫ 2 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны2017 оны 2дугаар сарын мэдээ

.