Reports

ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2014

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан

ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2013

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан

ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2012

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 2012 оны үйл ажиллагааны тайлан

2017 ОНЫ 5 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны2017 оны 5дугаар сарын мэдээ

2017 ОНЫ 4 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны2017 оны 4дүгээр сарын мэдээ

2017 ОНЫ 3 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны2017 оны 3дугаар сарын мэдээ

2017 ОНЫ 2 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны2017 оны 2дугаар сарын мэдээ

2017 ОНЫ 1 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны2017 оны 1дүгээр сарын мэдээ

2016 ОНЫ 12 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны 2016 оны 12дугаар сарын мэдээ

2016 ОНЫ 11 САРЫН МЭДЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны үйл ажиллагааны 2016 оны 11дүгээр сарын мэдээ

.