ТӨСӨВ, ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2014 ОНЫ ТӨСӨВ

Боловсрол, шинжлэх ухааны Сайд 2014 онд 1,096.5 тэрбум төгрөгийн төсвийг захиран зарцуулахаар УИХ-аар батлагдлаа. Энэ нь 2013 оны тодотгосон төсвөөс 58.9 тэрбум төгрөгөөр буюу 5.7%-иар нэмэгдсэн байна.Нийт төсвийг бүтцийн хувьд авч үзвэл...

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2012 ОНЫ ТӨСӨВ

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙНЕРӨНХИЙЛӨНЗАХИРАГЧИЙН2012ОНЫТӨСӨВ Монголын ард түмэнд боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, технологийн үйлчилгээг хүргэх төрийн бодлогын хүрээнд дэвшүүлэн тавьсан Монгол улсын 2012 онд эдийн засаг, нийг...

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2011 ОНЫ ТӨСӨВ

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2011 ОНЫ ТӨСӨВ Монголын ард түмэнд боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, технологийн үйлчилгээг хүргэх төрийн бодлогын хүрээнд дэвшүүлэн тавьсан Монгол улсын 2011 онд эдийн ...

    • «
    • 1
    • »

1 to 5 from 5

.