ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2016

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2016

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2014

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2014

ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2013

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2013

ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2012

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ2012ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа(сар) Шаардагдах санхүүжилт,(сая. төг) Хариуцах ажилтан, байгууллага Хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлт БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АНГИ-1: БОЛОВСРОЛ...

    • «
    • 1
    • »

1 to 6 from 6

.